Analyse

De analyse van het onderzoek is te vinden in het volgende document.

Analyse

Conclusie(s)

Over de verschillende onderdelen van de observaties worden in deze paragraaf conclusies getrokken, daarnaast wordt er een algemene conclusie getrokken welke antwoord zal geven op de onderzoeksvraag: ‘Welk effect heeft het langdurig en dagelijks werken met het Meskerbord volgens de theorie van Mesker, op de leesbaarheid van het handschrift van de kinderen van begin unit 2 (groep 4) van OBS de Duizendpoot te Oosterhout?’

De pengreep is bij de kinderen verbeterd, in de zin dat er minder kinderen waren die een verkeerde pengreep hanteerden. Het is zorgelijk te noemen dat de pengreep niet correct gehanteerd wordt en er veel kinderen een correctie hierop nodig hadden. Hieraan is deels ook het verkrijgen van kramp gerelateerd, een goede pengreep verminderd het krijgen van kramp. Het aantal kinderen dat te kampen had met kramp, is gedurende het onderzoek dan ook licht afgenomen.

Het aantal kinderen die een goede zit- en schrijfhouding gebruiken is toegenomen, echter is het zorgelijk te noemen dat er weinig kinderen van de onderzoeksgroep een juiste zit- en schrijfhouding aannemen.

Bij het vloeiend schrijven is weinig verandering te concluderen. Wel is er een lichte toename te zien in het hanteren van de juiste schrijfrichting en het gebruik van de hoofdletters. Het gebruik van de startpunten is wel sterk toegenomen. Dit kan verklaard worden doordat de kinderen kleinere letters zijn gaan schrijven en/of dat de letterafstand kleiner of gelijker is geworden.

Het op de juiste manier gebruiken van de lijnen is sterkt verbeterd. Er zijn duidelijk meer kinderen geweest die de lijnen op een juiste manier gebruiken. Dit geeft de leesbaarheid een positief effect, omdat het de kans dat letters door elkaar geschreven worden verkleind.

Betreft de concentratie is er weinig verandering opgetreden. Uiteraard moet hierbij de kanttekening gemaakt worden dat de afnames van de metingen momentopnames zijn. Concentratie is sterk afhankelijk van de mentale staat waarin iemand verkeerd en is dus sterk aan wisseling onderhevig.

Het overgrote deel van de kinderen heeft minder tijd nodig gehad voor het maken van de schrijfvaardigheidstoets. Het is lastig te bepalen of dit komt doordat de kinderen meer snelheid hebben ontwikkeld door het werken met het Meskerbord of dat het komt doordat ze bij de eindmeting de toets al eens gezien hadden. Feit is dat bij tijd de concentratie een belangrijke factor is. Gezien de conclusie die over concentratie is getrokken, is het aannemelijk dat in dit onderzoek de afname van de benodigde tijd elders gezocht moet worden.

De leesbaarheid van het handschrift van de kinderen van de onderzoeksgroep is licht verbeterd. Het is voor de school het onderzoeken waard of het langer inzetten van het Meskerbord een grotere opbrengst geeft. Het is echter bewezen dat alles wat je aandacht geeft, groeit. Het is dan ook zeer aannemelijk dat de extra aandacht die besteed is aan het schrijven door het inzetten van Meskertherapie, het verschil heeft gemaakt.

Als antwoord op de onderzoeksvraag ‘Welk effect heeft het langdurig en dagelijks werken met het Meskerbord volgens de theorie van Mesker, op de leesbaarheid van het handschrift van de kinderen van begin unit 2 (groep 4) van OBS de Duizendpoot te Oosterhout?’ stelt de onderzoeker het volgende:

Gezien de conclusies die getrokken zijn aan de hand van de analyses van de nul- en eindmeting, is te stellen dat er een effect is ontstaan door de interventie: werken met het Meskerbord. Te concluderen is dat er een licht positief effect heeft plaatsgevonden op de leesbaarheid van het handschrift van de kinderen uit de onderzoeksgroep. Het is echter de vraag of dit daadwerkelijk komt door het werken met het Meskerbord of door de extra aandacht die er is besteed aan handschriftontwikkeling gedurende de drie weken van de interventie. Dit brengt dan ook de volgende aanbevelingen tot stand.

Aanbevelingen

De eerste en grootste aanbeveling die gegeven wordt voor de handschriftontwikkeling voor de kinderen van begin unit 2 (groep 4) van OBS de Duizendpoot te Oosterhout, is het creëren van meer instructiemomenten handschriftonderwijs per week. Zoals de methode voorschrijft is het dagelijks aandacht besteden essentieel voor het ontwikkelen van een leesbaar handschrift. Deze extra aandacht komt ten goede aan alle onderdelen die geobserveerd en geanalyseerd zijn in dit onderzoek. Het (slechts) twintig minuten per week onderwijs geven in handschriftontwikkeling is te weinig om tot een leesbaar (en vlot) handschrift te komen.

Naast deze algemene aanbeveling zijn er extra aanbevelingen welke zijn opgenomen in de tabel Extra aanbevelingen per observatiedoel.

Om de effectiviteit van de inzet van het Meskerbord te vergroten, is het een aanbeveling deze werkwijze langer door te zetten. Zoals de theorie van Mesker voorschrijft, is het inzetten van de therapie bedoeld voor een periode van minimaal twaalf weken. In dit onderzoek heeft de inzet slechts drie weken geduurd.

Tevens is de aanbeveling om verder onderzoek te doen naar de effecten van het meer aandacht schenken aan handschriftonderwijs. Dit omdat uit dit onderzoek is gebleken dat zowel individuele aandacht als werken met het Meskerbord positieve uitwerking heeft gehad op het handschrift. Om duidelijk te krijgen welke van de twee hiervoor genoemde interventie het meeste effect heeft, is specifiek onderzoek hiernaar aan te bevelen.