Voorwoord

Op deze website vindt u mijn praktijkonderzoek welke is uitgevoerd op OBS de Duizendpoot te Oosterhout. In het onderzoek staat het verbeteren van het handschrift bij kinderen uit begin unit 2 (groep 4) centraal. Het onderzoek is onderdeel van de opleiding Leerkracht basisonderwijs aan Avans hogeschool te Breda. Mijn persoonlijke kennis omtrent handschriftonderwijs is gedurende dit onderzoek vergroot, waardoor het mij als leerkracht ten goede komt.

 

Dit onderzoek is geschikt voor leerkrachten die meer willen weten over handschriftonderwijs en doormiddel van een individuele interventie kinderen met een minder leesbaar handschrift willen ondersteunen. De uitvoering van het onderzoek heeft mij naast meer kennis over handschriftonderwijs ook meer ervaring en kennis gegeven betreffende het onderzoeken in een praktijksituatie. Dit zal mij ondersteunen in mijn toekomstige werk als leerkracht basisonderwijs.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door mijzelf, als extra aandacht ter verbetering van het handschrift voor de kinderen uit de onderzoeksgroep. Deze elf kinderen wil ik bedanken voor hun medewerking en inzet. Daarnaast een woord van dank voor de betrokken leerkrachten, directie en Intern Begeleider van OBS de Duizendpoot voor hun antwoorden op mijn vragen en het bieden van de tijd om het onderzoek uit te kunnen voeren.

Een enorme dank aan mijn vrouw en kinderen die hun man en vader lange tijd minder hebben kunnen zien. Dankzij hun geduld en motiverende woorden heb ik de kracht gevonden om door te zetten.

 

Norbert Ebert

Geertruidenberg, 29 december 2023

Samenvatting

In dit praktijkonderzoek staat het handschriftonderwijs in de aandacht. Er wordt antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: ‘Welk effect heeft het langdurig en dagelijks werken met het Meskerbord volgens de theorie van Mesker, op de leesbaarheid van het handschrift van de kinderen van begin unit 2 (groep 4) van OBS de Duizendpoot te Oosterhout?’ De onderzoeksvraag is tot stand gekomen vanuit een hulpvraag van de school. De school en leerkrachten van begin unit 2 (groep 4) liepen er tegenaan dat bijna de helft van de kinderen een slecht leesbaar handschrift hadden en veel tijd nodig hadden voor het verwerken van handmatig geschreven opdrachten. Hierop is een kwalitatief onderzoek gestart.

 

De eerst stap in het onderzoek was het in kaart brengen van de situatie door observaties, gesprekken met leerkrachten, directie, Intern Begeleider en kinderen van begin unit 2. De ontvangen gegevens zijn geanalyseerd en vanuit deze analyse is er onderzoek gedaan naar de theorie rondom handschriftonderwijs en gekeken in de literatuur naar mogelijke oplossingen. Hieruit zijn een nulmeting uitgevoerd, een interventie opgesteld en uitgevoerd en een eindmeting uitgevoerd. De interventie is gebaseerd op het werken met het Meskerbord volgens de theorie van Mesker. Aan de hand van de verkregen gegevens uit de nul- en eindmeting is een conclusie getrokken en zijn er aanbevelingen opgesteld voor de school. 

 

Het onderzoek en de interventie zijn volledig uitgevoerd door de onderzoeker zelf. Dit door omstandigheden die benoemt worden in de reflectie op het onderzoeksproces. De onderzoeker heeft zoveel als mogelijk was wel overleg gevoerd met de betreffende leerkrachten. Het volledige onderzoek is terug te vinden op de website www.handschriftonderwijs.net

 

De resultaten van het onderzoek laten zien dat het inzetten van het Meskerbord helpend kan zijn bij het beter leesbaar maken van het handschrift. Echter mogen er naar aanleiding van dit onderzoek vraagtekens gezet worden bij de wijze van handschriftonderwijs vóór begin unit 2 én aan unit 2. Dit komt dan ook naar voren bij de aanbevelingen die gedaan zijn aan de school. Want de uitspraak: ‘Alles wat je aandacht geeft, groeit', is zeker van toepassing.

 

Avans Hogeschool, opleiding leraar basisonderwijs
Student: Norbert Ebert - 2112285
Stageschool: OBS de Duizendpoot te Oosterhout
Begeleider: Mirella Lem
Avans Breda
29-12-2023

Leeswijzer

Om je een beetje wegwijs te maken op de website volgt hier een leeswijzer.

Onder de knop Situatieschets vind je de situatie en aanleiding van het probleem op OBS de Duizendpoot welke in dit onderzoek is opgenomen.

De knop Literatuurstudie brengt je bij de literatuur welke is gebruikt om tot een interventie te komen ter verbetering van leesbaarheid van de kinderen uit begin unit 2.

Klik je op Ontwerp dan vind je de een uiteenzetting van de opzet van het onderzoek.

Plannen, verzamelen, analyse en concluderen laat zien welke planning is gehanteerd en op welke wijze de gegevens verzameld zijn en hoe deze geanalyseerd zijn en op welke wijze er geconcludeerd is.

De analyse en conclusie is terug te vinden onder de knop Analyse, conclusie(s) en aanbevelingen. Tevens zijn hier de aanbevelingen te vinden voor OBS de Duizendpoot.

Onder de knop Reflectie onderzoeksproces is de reflectie te vinden betreffende het onderzoekproces van mij als onderzoeker.

Door op de verschillende onderdelen te klikken welke te vinden zijn onder iedere knop, opent er een nieuwe paragraaf. In verschillende paragrafen zijn er links te vinden naar bestanden, door op deze links te klikken worden deze bestanden gedownload in pdf-formaat.

Norbert Ebert
Geertruidenberg, Noord-Brabant, Nederland